26. ožujka 2021.

Pravilnik o Vodičkoj sekciji “PD Dilj gora”

Na temelju čl. 27. Statuta Planinarskog društva „Dilj gora“, Upravni odbor na sjednici održanoj  25.03.2021. godine donosi

 

 

P R A V I L N I K

o Vodičkoj sekciji, planiranju, organiziranju i provođenju izleta

Planinarskog društva „Dilj gora“

 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom uređuje se ustrojstvo i rad Vodičke sekcije, te planiranje, organiziranje i vođenje planinarskih izleta, tura i pohoda.

Ovaj akt usklađen je s Pravilnikom Komisije za vodiče i Pravilnikom o organiziranju i vođenju planinarskih izleta, tura i pohoda u  Hrvatskom planinarskom savezu (u daljnjem tekstu: HPS).

 

 

GLAVA PRVA:

VODIČKA SEKCIJA

 

OPĆI DIO

Članak 2.

 

Vodička sekcija Planinarskog društva „Dilj gora“ (u daljnjem tekstu: Vodička sekcija) je dobrovoljno organizirano i stručno osposobljeno tijelo Planinarskog društva „Dilj gora“ (u daljnjem tekstu: Društvo), koje se bavi sigurnim vođenjem članova Društva i drugih članova planinarskih udruga članica HPS po planinama u zemlji i inozemstvu u okviru stečenih standarda osposobljenosti.

Vodičku sekciju čine svi vodiči Društva s ovjerenom vodičkom iskaznicom u okviru stečenih standarda osposobljenosti, te planinarskom iskaznicom s članskom markicom ovjerenom za tekuću godinu.

 

Članak 3.

 

Planinarski vodič (u daljnjem tekstu: vodič) je član planinarske udruge koji je taj naziv stekao školovanjem u Vodičkoj službi HPS-a te koji je zadovoljio na provjeri znanja i vještina i položio ispit za odgovarajući standard osposobljenosti.

 

Članak 4.

 

Na čelu Vodičke sekcije je predsjednik kojeg bira Upravni odbor Društva, na temelju prijedloga natpolovične većine članova Vodičke sekcije svake četiri (4) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Predsjednik Vodičke sekcije sam bira svog zamjenika.

 

 

Članak 5.

 

Vodička sekcija svoje sastanke održava prema potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca.

Sastanke Vodičke sekcije saziva predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik.

Predsjednik saziva sastanak Vodičke sekcije i na prijedlog najmanje jedne polovine svih članova Vodičke sekcije u roku od 15 dana od datuma predaje prijedloga.

Ukoliko predsjednik ne sazove sastanak u navedenom roku, mogu ga sazvati predlagatelji.

U hitnim slučajevima Vodička sekcija može sastanak provoditi elektroničkim putem.

 

Članak 6.

 

O sastanku Vodičke sekcije vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o održavanju sastanka, a naročito: popis nazočnih, utvrđene točke prihvaćenog dnevnog reda te donesene odluke s rezultatima glasovanja.

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Vodičke sekcije.

 

 

CILJEVI I ZADAĆE

 

Članak 7.

 

Ciljevi i zadaće Vodičke sekcije su :

–  organizirano i sigurno vođenje planinara u planine,

–  razvijanje i unapređenje vodičke djelatnosti u HPS-u,

–  njegovanje i promicanje tehnike vođenja i vodičke tradicije,

–  rad na preventivi i promicanje planinarstva općenito,

–  provoditi odluke i zaključke tijela Društva,

–  izvješćivati nadležna tijela o djelovanju,

–  unapređivati, osposobljavati i stručno usavršavati vodičke kadrove putem vježbi,

škola, tečajeva i seminara,

–  obavljati i druge zadaće u interesu razvitka vodičke službe.

 

 

ČLANSTVO

 

Članak 8.

 

Odluku o prijemu novih članova u Vodičku sekciju ili polaganja za viši standard donosi Upravni odbor Društva  isključivo na temelju prijedloga Vodičke sekcije. Odlukom Upravnog odbora isti se upućuju na školovanje i polaganje ispita za odgovarajući standard, a po polaganju ispita postaju punopravni članovi Vodičke sekcije.

 

Članak 9.

 

U članstvo Vodičke sekcije ne može biti primljena, niti ostati njezinim članom osoba lišena poslovne sposobnosti ili osoba koja je pravomoćno osuđena za počinjenje bilo kojeg kaznenog djela.

Ako je protiv člana Vodičke sekcije pokrenut kazneni postupak, član se suspendira do završetka istrage odnosno do pravomoćnog okončanja postupka.

U članstvo Vodičke sekcije ne može biti primljena osoba koja svojim ponašanjem i vladanjem narušava ugled sekcije, Društva ili Vodičke službe HPS-a.

 

 

 

 

PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST

 

Članak 10.

Prava vodiča su :

–  korištenje povlastica iz članstva u Vodičkoj službi HPS-a u RH i inozemstvu,

–  sudjelovanje u radu matične stanice,

–  sudjelovanje u radu Zbora vodiča HPS-a,

–  birati i biti biran na dužnosti u Vodičkoj službi HPS-a,

–  dobivanje informacija o radu Vodičke sekcije,

–  sudjelovanje u stručnim tečajevima i predavanjima u planinarskim i drugim udrugama u

okviru svog standarda.

 

Članak 11.

Dužnosti vodiča su :

–  savjesno voditi, a sukladno ovlastima i organizirati planinarske izlete, ture i pohode u okviru

svoje kategorije i standarda osposobljenosti, sukladno ovom Pravilniku i odlukama Upravnog

odbora,

–  biti član Društva te unutar njega izvršavati svoje članske i vodičke dužnosti,

–  stalno usavršavati znanja pohađanjem predavanja, vježbi, tečajeva i seminara,

–  imati odgovarajuću osobnu i tehničku opremu na akcijama vođenja,

–  priteći u pomoć i po potrebi prekinuti svoju aktivnost u slučaju poziva za spašavanje,

–  zastupati skupinu planinara koje vodi prema trećim osobama,

–  redovito podnositi izvješća s akcija vođenja, sukladno ovom Pravilniku i odlukama Upravnog

odbora,

–  obavljati i druge zadaće u interesu razvitka Vodičke službe i Društva.

 

Članak 12.

 

Svi vodiči čije je troškove školovanja snosilo Društvo i prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, dužni su voditi i organizirati planinarske izlete, ture i pohode najmanje tri godine od dana položenog ispita za vodiča ili polaganja za viši standard.

U protivnom će Društvu namiriti sve troškove nastale njihovim školovanjem i licenciranjem.

 

Članak 13.

Članstvo u Vodičkoj sekciji prestaje :

– na osobni zahtjev,

– prestankom članstva u Društvu,

– isključenjem po odluci Komisije za vodiče HPS-a.

 

 

Članak 14.

 

Članovi Vodičke sekcije osobno odgovaraju za svoje postupke i posljedice nastale nemarom ili površnošću prilikom ostvarivanja zadaća iz vodičke djelatnosti, te povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih aktima Društva, te aktima HPS-a.

Član Vodičke sekcije koji postupi suprotno odredbama ovog Pravilnika i time nanese štetu interesima ili ugledu Vodičke sekcije ili Društva, odnosno naruši ugled i interese drugih članova, može biti kažnjen: pismenom opomenom, a nakon dvije pismene opomene, privremenim ili trajnim isključenjem iz Vodičke sekcije.

 

 

 

GLAVA DRUGA:

PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE I VOĐENJE PLANINARSKIH IZLETA, TURA I POHODA

 

 

GODIŠNJI PLAN IZLETA

Članak 15.

 

Godišnji plan izleta za narednu godinu izrađuje se:

– na temelju prijedloga izleta koji predsjedniku Vodičke sekcije dostavljaju vodiči – članovi sekcije najkasnije do 15. studenoga tekuće godine,

– na temelju prijedloga izleta ostalih članova Društva, koji svoje prijedloge dostavljaju Upravnom odboru Društva tijekom godine, a najkasnije do 01. listopada tekuće godine.

Predsjednik Vodičke sekcije temeljem prikupljenih prijedloge sastavlja godišnj plan izleta i najkasnije do 01. prosinca tekuće godine dostavlja ga Upravnom odboru radi usvajanja, donošenja i objave.

 

Godišnji plan izleta sadrži:

– datum izleta,

– naziv izleta ili destinacije,

– ime i prezime vodiča.

 

Članak 16.

 

Tijekom godine Upravni odbor može, na prijedlog predsjednika Vodičke sekcije, vodiča ili organizatora izleta, vršiti izmjene godišnjeg plana izleta pomicanjem dana održavanja, skraćivanjem ili produžavanjem broja dana trajanja, cilja pojedinih izleta, odnosno potpuno otkazati pojedine izlete, te o tome pravovremeno  obavijestiti članstvo.

Isto tako, na prijedlog predsjednika Vodičke sekcije, uz prethodnu suglasnost članova vodičke sekcije, Upravni odbor može izvršiti i dopunu godišnjeg plana izleta organiziranjem i provođenjem izvanrednih višednevnih ili jednodnevnih izleta, za koja vrijede sva pravila koja se odnose na redovne izlete iz godišnjeg plana Društva.

 

 

Članak 17.

 

Svi licencirani vodiči Društva dužni su:

– svake godine organizirati najmanje 2 višednevna društvena izleta za veći broj sudionika (25 i više),

– aktivno sudjelovati u tradicionalnim akcijama Društva: Od Ivane do Tadije, Kružni put po Dilju, održavanje Premužićeve staze na Velebitu,  sudjelovati i u svim drugim izletima, akcijama i pohodima koje Upravni odbor Društva uvrsti redovnim putem ili izvanrednim izmjenama u godišnji plan izleta.

Osim naprijed navedenoga, svi licencirani vodiči, u okviru standarda za koji su osposobljeni, mogu organizirati i izlete za manji broj sudionika i predložiti ih u godišnji plan izleta.

 

 

ORGANIZACIJA DRUŠTVENIH IZLETA I TURA:

 

PRIPREMA

Članak 18.

 

Društveni izlet je planinarsko putovanje koje organizira Društvo, otvoreno je za svakog člana koji posjeduje odgovarajuću vještinu, tjelesnu sposobnost i opremu i koje je pravovremeno najavljeno.

Organizacijski poslovi u pripremi izleta su:

 • planiranje termina, trase kretanja i odredišta, putovanja, pričuvnog vremena i vremena za odmor, pričuvnih varijanti u slučaju nepovoljnih okolnosti na terenu te troškova sudionika izleta,
 • dogovaranje s pružateljima usluga,
 • planiranje vođenja,
 • priprema opreme,
 • prikupljanje prijava,
 • informiranje sudionika.

 

Ako se prikuplja novac za troškove prijevoza na društvenom izletu, prikupljena sredstva uplaćuju se u blagajnu ili na račun Društva, a nastali trošak plaća se prema pristiglom računu prijevoznika.

 

 

OBAVJEŠĆIVANJE

Članak 19.

 

Obavijest o društvenom izletu je pisana najava izleta koju organizator objavi na oglasnoj ploči, službenoj internetskoj stranici i na sastaku Društva u predviđenim rokovima:

– poziv za sudjelovanje na jednodnevnim izletima objavljuje se 10 dana prije dana

održavanja izleta,

– poziv za sudjelovanje na višednevnim izletima objavljuje se 30 dana prije dana održavanja izleta,

– poziv za sudjelovanje na turama u trajanju pet ili više dana, objavljuje se do 90 dana prije dana održavanja izleta.

 

 

Obavijest o društvenom izletu treba sadržavati sljedeće podatke:

 • naziv organizatora,
 • odredište,
 • termin,
 • plan izleta,
 • vrijeme i mjesto okupljanja,
 • način prijevoza do odredišta
 • informaciju o tehničkoj i kondicijskoj zahtjevnosti,
 • informaciju o potrebnoj opremi,
 • informaciju o predviđenim troškovima,
 • uputu o prijavljivanju,
 • ime i prezime vodiča i broj mobitela.

 

 

 

ČLANSTVO KAO PREDUVJET

Članak 20.

 

Na izletu koji organizira Društvo mogu sudjelovati isključivo članovi Društva i članovi drugih planinarskih udruga pri HPS-u ukoliko je organizator tako predvidio.

Svi sudionici izleta moraju imati člansku iskaznicu s plaćenom članarinom za tekuću godinu.

 

 

PRIJAVE

Članak 21.

 

Prijave za sudjelovanje na izletu rangiraju se prema redosljedu pristiglosti. Konačan popis sudionika izleta utvrđuje vodič.

Za društvene izlete koji zahtjevaju organizaciju prijevoza sudionika, nabavu voznih karata, rezervaciju noćenja ili posebnu tjelesnu spremnost za svladavanje predviđenih napora, organizator prikuplja prijave sudionika izleta u pisanom obliku.

Ako se prijavi više zainteresiranih od predviđenog broja formira se lista čekanja.

Svi prijavljeni članovi Društva, koji na vrijeme ne izvrše uplatu ukupnog iznosa troškova izleta ili ture, gube pravo sudjelovanja na istom.

Popis sudionika vodič mora imati sa sobom za vrijeme trajanja cijelog izleta.

 

 

TROŠKOVI

Članak 22.

 

Formiranje cijene prijevoza i ostalih troškova izleta utvrđuje vodič ili organizator, pri čemu će zatražiti ponudu najmanje tri prijevoznika ili pružatelja usluga ukoliko je to moguće, te odabrati najpovoljnijeg.

Izviješće nakon provedenog izleta, kojim je obuhvaćen i ranije opisan izračun troškova, vodič odnosno organizator, dužan je u pisanom obliku dostaviti u Društvo najkasnije 10 dana po završenom izletu odnosno turi.

 

 

VOĐENJE IZLETA

Članak 23.

 

Planinarske izlete Društva mogu voditi isključivo vodiči HPS-a s važećom vodičkom licencom.

Vodičke zadaće na nezahtjevnim društvenim izletima u niskogorja u ljetnim uvjetima u slučaju spriječenosti vodiča HPS-a može se povjeriti iskusnom planinaru koji je član Društva.

Sve odluke o izboru vodiča, vođenju i organiziranju planinarskih izleta, te druga pitanja u svezi s tim, koja nisu utvrđena ovim Pravilnikom, donosi Upravni odbor Društva.

Zadaće pomoćnika vodiča mogu obavljati vodiči HPS-a kao i iskusni planinari koje odredi vodič izleta.

 

 

 

PRAVA I DUŽNOSTI VODIČA             PRI ORGANIZACIJI I PROVEDBI IZLETA

 

Članak 24.

 

Prava vodiča pri organizaciji i provedbi izleta:

– besplatan prijevoz i smještaj na izletu koji organizira,

– koristiti svu tehničku opremu kojom Društvo raspolaže, te brinuti o istoj s dužnom pažnjom,

– odbiti prijavu člana Društva za izlet, za kojeg opravdano ocijeni da, obzirom na svoje tjelesne i kondicijske predispozicije, nije spreman za sudjelovanje na izletu,

– odbiti prijavu člana Društva za izlet, koji je ranijim ponašanjem iskazao nepoštivanje vodiča ili svojim ponašanjem na prijašnjim izletima ugrozio sigurnost sudionika izleta,

– isključiti iz izleta člana Društva koji svojim neodgovornim, neprimjerenim ponašanjem onemogućava provedbu izleta i rad vodiča, ali samo ukoliko isključenjem ne ugrožava sigurnost isključenog člana Društva,

– isključiti iz izleta člana Društva koji nema potrebnu planinarsku i drugu opremu, a koji bi na taj način ugrozio svoju ili sigurnost drugih sudionika izleta,

– promijeniti tijek izleta u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti ili ukoliko procijeni da će to poboljšati kvalitetu izleta, ali to ne smije ići na financijsku štetu sudionika, osim ako ima punu suglasnost svih sudionika izleta.

 

Dužnosti vodiča pri organizaciji i provedbi izleta:

– izraditi plan vođenja izleta odnosno ture i unaprijed upoznati sve sudionike izleta sa svim važnim okolnostima izleta,

– dogovoriti i organizirati prijevoz, te u tu svrhu prenijeti prijevozniku sve važne podatke izleta, te ga pravovremeno izvještavati o eventualnim organizacijskim promjenama,

– dogovoriti i organizirati sve potrebne ugostiteljske i turističke usluge s pružateljima usluga, te ih pravovremeno izvještavati o eventualnim organizacijskim promjenama,

– zastupati sve sudionike izleta u odnosu prema trećim osobama, a naročito u odnosu s prijevoznicima i pružateljima usluga, kao jedina osoba ovlaštena za komunikaciju s prijevoznicima i pružateljima usluga,

– brinuti o sigurnosti svih sudionika izleta i svojoj vlastitoj sigurnosti.

– pri vođenju uzimati u obzir potrebe i mogućnosti svih sudionika, brinuti se da se načinom provođenja izleta, naročito tempom i načinom kretanja ne ugrožava njihovo zdravlje i sigurnost,

– pri rasporedu u ugostiteljskim i turističkim objektima, ne dovoditi u nejednak položaj sudionike, osim uvažavanja zdravstvenih ili drugih razloga pojedinaca,

– svojim ponašanjem ne ugrožavati ugled Vodičke sekcije i Društva,

– po završetku izleta odnosno ture, dostaviti propisana izvješća u rokovima i obliku utvrđenim ovim Pravilnikom i odlukama Upravnog odbora.

 

 

SUDIONIK NA IZLETU

Članak 25.

 

Prijavom na izlet sudionik:

– potvrđuje da je upoznat s planom izleta i da je s njime suglasan,

– potvrđuje da je upoznat s rizicima i da na izletu sudjeluje na vlastitu odgovornost,

– preuzima odgovornost za osobno ponašanje u skupini tijekom trajanja izleta,

– preuzima obvezu poštivanja i izvršavanja uputa vodiča odnosno organizatora,

– preuzima obvezu da se za sudjelovanje opremi odgovarajućom odjećom, obućom i drugom

opremom,

– potvrđuje da posjeduje tjelesnu spremnost potrebnu za savladavanje predviđenih napora.

 

Prava sudionika izleta:

– pravo na obaviještenost o svim troškovima i uvjetima izleta, te o drugim važnim elementima

izleta,

– aktivno sudjelovanje na izletu,

– pravo na jednak položaj pri korištenju svih usluga tijekom izleta, uz uvažavanje zdravstvenih

ili sličnih potreba pojedinaca,

– pravo odustati od izleta u slučaju promijenjenih okolnosti radi kojih se bitno mijenjaju uvjeti

i način provedbe izleta.

 

Dužnosti sudionika izleta:

–  prijaviti se na izlet u skladu sa svojim tjelesnim i zdravstvenim predispozicijama,

–  pribaviti potrebnu planinarsku opremu, te se ne upućivati na izlet bez nje,

–  izvršiti uplate za prijavljeni izlet u skladu s naznačenim rokovima, odnosno na vrijeme

otkazati prijavu za izlet kojeg neće biti sudionik,

– poštivati vodiča u svim segmentima izleta: plan vođenja, plan aktivnosti na izletu, raspored

spavanja, raspored obroka, vrijeme polaska, vrijeme povratka i sl.,

– poštivati kućni red u smještajnim jedinicama, te svoje aktivnosti uskladiti s istima,

– kretati se planinarskim putovima na način određen od strane vodiča, te poštivati osnovna

pravila kretanja u planini,

– skrbiti se o svojoj sigurnosti i sigurnosti drugih planinara,

– ponašati se u skladu s načelima planinarske etike i čuvati ugled Društva.

 

 

 

 

GLAVA TREĆA:

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 26.

 

Odredbe ovog Pravilnika stupaju na snagu i primjenjuju se danom njegova donošenja.

Sva pitanja i odnosi koji nisu uređeni ovim Pravilnikom, rješavat će Upravni odbor posebnom odlukom.

 

Članak 27.

 

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na jednak način i u istom postupku koji je određen za njegovo donošenje.

 

 

U Slav. Brodu , 25.03.2021. godine.

 

 

 

PREDSJEDNIK

Planinarskog društva „Dilj gora“

 

Vlado Lađarević