8. siječnja 2021.

Statut

HRVATSKI PLANINARSKI SAVEZ

PD „DILJ GORA“ SLAVONSKI BROD

 

S T A T U T

 PLANINARSKOG  DRUŠTVA

„DILJ  GORA“

  SLAVONSKI  BROD

 

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“,br.74/14) i članka 14. Zakona o sportu („Narodne novine“br.71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), Skupština planinarskog društva „DILJ GORA“ Slavonski Brod, održana 26.rujna 2015.godine donosi

 

            STATUT  PLANINARSKOG DRUŠTVA „DILJ GORA“

         SLAVONSKI  BROD

 1. OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

  Ovim se Statutom uređuju naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata i područje djelovanja Planinarskog društva „DILJ GORA“ ( u daljnjem tekstu: Društvo), sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi sukladno zakonu, uvjeti i način učlanjivanja u Društvo te prestanak članstva u Društvu, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova, način vođenja popisa članova, tijela Društva, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Društva, prestanak postojanja Društva,imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom,postupak s imovinom u slučaju prestanka Društva, način rješavanja sporova unutar Društva te druga pitanja značajna Društvu.

     Članak 2.

    Društvo djeluje u skladu s načelom neovisnosti, načelom javnosti, načelom demokratskog ustroja, načelom neprofitnosti i načelom slobodnog sudjelovanja u javnom život, sukladno Zakonu o udrugama.

Rad u Društvu je dobrovoljan i odvija se u skladu s načelima iz stavka 1. Ovog članka.

 

2 .       NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA, IZGLED I SADRŽAJ PEČATA

    Članak 3.

       Puni naziv udruge je Planinarsko društvo „DILJ GORA“  a skraćeni PD „DILJ GORA“ sa sjedištem u Slavonskom Brodu. Odluku o adresi Društva donosi Upravni odbor.

Društvo je pravni sljednik HPD „DILJ GORA“ Slavonski Brod utemeljenog 25. Srpnja 1924. godine,od dana organiziranog planinarstva u Slavonskom Brodu. Društvo djeluje na području grada i širem području Brodsko-posavske županije.

 

 Članak 4.

     Društvo je neprofitna pravna osoba koje svojstvo stječe upisom u Registar udruga kod Županijskog ureda za opću upravu Brodsko-posavske županije Slavonski Brod. Radi ostvarenja svojih ciljeva Društvo se može učlanjivati u saveze i druge udruge i organizacije ako to pridonosi postizanju ciljeva,te može surađivati s društvenim i sportskim udrugama i zajednicama, školama, ustanovama, poduzećima i državnim tijelima, pri čemu o tome donosi Skupština.

 Članak 5.

    Društvo ima pečat okruglog oblika, promjera 30mm, u kome na sredini stoji znak Hrvatskog planinarskog saveza (stilizirani obrisi planine Klek sa cvijetom runolista, okviren vrpcom na kojoj je upis 1874. Godina i slovima HPD). Uz obod pečata upisano je PLANINARSKO DRUŠTVO „DILJ GORA“SLSVONSKI BROD.

Za  računovodstvene i administrativne poslove upotrebljava se pečat društva istog sadržaja i oblika, promjera 20 mm.

 

3.       ZASTUPANJE

 

Članak 6.

  Društvo u okviru njegove djelatnosti, zastupa predsjednik Društva te je ovlašteni potpisnik u ime i za račun Društva i ujedno predsjednik Upravnog odbora, a u njegovoj spriječenosti dopredsjednik ili tajnik Društva.

4.    CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI DRUŠTVA

 

Članak 7.

    Ciljevi Društva su poticanje, razvijanje i unapređenje sportsko-planinarske rekreacije i planinarskih aktivnosti radi zadovoljavanja potreba za očuvanjem,održavanjem i poboljšanjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja članova korištenjem slobodnog vremena za tjelesno vježbanje i sportsko planinarske aktivnosti. Osvješćivanje potrebe očuvanja prirode za buduće generacije.

Članak 8.

   Djelatnosti Društva su:

 • organiziranje za članstvo planinarskih izleta, tura, pohoda, susreta, sletova, ekspedicija, logorovanja, planinarskih natjecanja i drugih planinarskih društvenih akcija,
 • obilježavanje, čuvanje i održavanje planinarskih putova te obilaznica i veznih putova.
 • gradnja, održavanje, čuvanje i skrb o planinarskim objektima,
 • populariziranje prirodnih ljepota naše domovine, posebice naših gora i života u njima,predavanjima, prikazivanjem filmova, izložbama, tiskom i drugim sredstvima,
 • organiziranje edukativnih radionica,predavanja i izložaba radi promicanja zdravih oblika života i potrebe očuvanja prirode,
 • propagiranje i rad na očuvanju prirodnog okoliša izletima i susretima,
 • suradnja s organizacijama za zaštitu kulturno-povijesnih spomenika u prirodi,
 • suradnja s drugim srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje,
 • suradnja sa sredstvima javnog priopćavanja i tiskom te praćenje stručne literature,
 • stručno osposobljavanje svojih članova kroz planinarske škole, tečajeve, seminare i druge stručne skupove,

 

5.  JAVNOST RADA

     Članak 9.

   Rad Društva je javan.

Javnost rada  Društva ostvaruje se na načine utvrđenim ovim Statutom, posebice:

-pisanim izvješćivanjem, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način

-putem medija ili oglasne ploče.

 

6.   ČLANSTVO U DRUŠTVU

       Članak 10.

     Članom Društva može postati isključivo fizička osoba. Za osobu mljadju od 14 godina, pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina, zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članstvo u Društvu dokazuje se upisom u popis članova, planinarskom iskaznicom i članskom markicom ovjerenom za tekuću godinu. Visinu članarine određuje Upravni odbor.

Članovi tijela Društva, osobe ovlaštene za zastupanje Društva, te osobe za vođenje poslova Društva ne mogu biti osobe za koje postoje zapreke propisane u Zakonu o sportu.

 

Članak 11.

      Popis članova vodi Tajnik Društva ili netko od članova Upravnog odbora.

Popis članova vodi se elektronički ili ručno pisanim putem,a mora sadržavati podatke o osobnom imenu člana, njegovom OIB-u, datumu rođenja,adresa stanovanja, zanimanje, broj telefona, mail adresa,datumu pristupanju Društvu i datumu prestanka članstva u Društvu.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Društva i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

  Članak 12.

   Član Društva nakon plaćene članarine ima pravo:

 • aktivno sudjelovati u radu Društva, davati prijedloge i donositi odluke,
 • koristiti se rekvizitima i opremom u vlasništvu Društva,
 • koristiti se povlasticama koje imaju članovi društva
 • birati i biti biran u tijela Društva i druga tijela planinarske organizacije, ako ima poslovnu sposobnost.

Malodobni članovi nemaju pravo birati ni biti birani u tijela Društva.

Članak 13.

    Obveze i odgovornosti člana Društva jesu:

 • baviti se planinarskim aktivnostima i obavljati zadaće koje su mu povjerene,
 • davati prijedloge i mišljenja o radu društva,
 • sudjelovati u donošenju odluka,
 • redovito plaćati članarinu za tekuću godinu,
 • pravovremeno davati informacije o svom zdravstvenom stanju, ako su bitne za obavljanje planinarske aktivnosti.

Članak 14.

   Članstvo u Udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom
 • neplaćanjem članarine(nakon isteka tekuće godine)
 • isključenjem (odluka Suda časti)

 

 

7.  TIJELA PLANINARSKOG DRUŠTVA

 

Članak 15.

   Tijela Društva su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti
 • Tajnik
 • Likvidator
 1. SKUPŠTINA

Članak 16.

       Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom, a čine je svi poslovno sposobni članovi Društva i punoljetni članovi. Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

 Članak 17.

       Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom tijekom kalendarske godine,dok se izborna Skupština održava svake četiri (4) godine.

Izvanredna Skupština održava se po potrebi.

Sjednice Skupštine saziva predsjednik Društva na vlastitu inicijativu. Odlukom o sazivanju Skupštine predsjednik utvrđuje i dnevni red te dan i mjesto održavanja.

Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje jedna trećina članova Društva. Uz zahtjev za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 6. Ovog članka, sazvat će je predlagatelji, uz predloženi dnevni red, te mjesto i dan održavanja sjednice.

U slučaju isteka mandata tijela Društva, Skupštinu saziva 1/3 članova Društva upisanih u popis članova prije isteka mandata tijela Društva.

Članak 18.

     Sjednici Skupštine predsjedava predsjednik Društva. U odsutnosti predsjednika predsjedava dopredsjednik, a ako je i on odsutan,Skupština na početku javnim glasovanjem

Određuje osobu. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji potpisuje zapisničar(ovjerovitelj).

Zapisnik o radu sjednice Skupštine trajno se čuva u pismohrani Društva.

Članak 19.

       Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine. Glasovanje na sjednici Skupštine u pravilu je javno, osim ako Skupština ne odluči drugačije.

Članak 20.

           Skupština Društva

 • utvrđuje politiku rada Društva i daje smjernice za njegov rad,
 • usvaja statut Društva i njegove izmjene i dopune, usvaja plan rada i financijski plan Društva za tekuću kalendarsku godinu te izvješće o radu Društva u protekloj kalendarskoj godini,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,donosi druge akte i odluke za rad Društva,odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Društva te njegovih gospodarskih djelatnosti,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • bira i razrješuje dužnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika te osobe ovlaštene za zastupanje,
 • bira i opoziva predsjednika Upravnog odbora Društva, članove Nadzornog odbora i članove Suda časti, te zastupnike u Hrvatskom Planinarskom Savezu i Slavonskom Planinarskom Savezu,
 • donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika- sekcija,
 • po potrebi donosi pravilnike tijela i ustrojstvenih oblika Društva,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Društva,
 • odlučuje o prestanku rada Društva i raspodjeli preostale imovine Društva,
 • imenuje i opoziva Likvidatora Društva,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.
 1. UPRAVNI ODBOR

Članak 21.

         Upravni odbor je kolektivno-operativno tijelo Društva. Izabire ga Skupština i za svoj rad odgovara Skupštini.

Uz kolektivnu odgovornost svaki član snosi za svoj rad i osobnu odgovornost.

 

Članak 22.

       Upravni odbor broji devet (9) članova. Članovi Upravnog odbora izabiru se na četiri godine, a mogu biti ponovo izabrani.

Članove Upravnog odbora izabire Skupština Društva na temelju liste kandidata koje predlaže predsjednik Društva. Ako  u pripremama za Skupštinu nije kandidiran i na samoj Skupštini nije izabran predsjednik Društva, Skupština će na temelju više predloženih kandidata glasovanjem izabrati devet(9) članova Upravnog odbora, a oni će između sebe izabrati predsjednika. Upravni odbor sastoji se od predsjednika, dopredsjednika, tajnika i još šest(6) članova Društva.

Članak 23.

     Upravni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca. Iznimno sjednica može biti i telekonferencijska. Predsjednik određuje zapisničara koji vodi i arhivira zapisnik.

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Društva i rukovodi njihovim radom. U slučaju odsutnosti predsjednika, sjednicama odbora rukovodi dopredsjednik.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova, i to većinom glasova nazočnih članova.

Članak 24.

    Upravni odbor Društva:

 • ustrojava i rukovodi rado, aktivnostima i poslovanjem Društva u razdoblju između dvaju sjednica Skupštine,
 • priprema prijedlog godišnjeg plana rada Društva i skrbi se o njegovu izvršenju,
 • provodi odluke Skupštine,
 • imenuje Likvidatora Društva,
 • upravlja imovinom Društva, donosi prijedlog financijskog plana i odlučuje o korištenju sredstava,
 • utvrđuje prijedlog Statuta,
 • vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine,
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • utvrđuje prijedloge za priznanja i nagrade,
 • surađuje s planinarskim i drugim udrugama, tvrtkama i institucijama,
 • donosi odluke o izdavačkim, informacijskim, marketinškim i drugim aktivnostima

u skladu s odlukama Skupštine,

 • organizira i saziva savjetovanja, seminare i druge skupove radi osposobljavanja članova,
 • na prijedlog Suda časti donosi odluke o isključivanju članova iz Društva i obavlja i druge poslove u interesu Društva.

 

Članak 25.

    Upravni odbor može u slučaju potrebe, a na prijedlog predsjednika kooptirati do 1/3 članova Upravnog odbora ako se za to ukaže potreba poradi smanjenja članova Upravnog odbora ili prestanka rada pojedinih članova.

Članak 26.

    Sjednice Upravnog odbora mogu biti po potrebi proširene sa pozvanim pročelnicima komisija ili sekcija Društva. Iz potrebitih razloga Upravni odbor može imenovati članove stručnih i organizacijskih komisija.

Članak 27.

 1. stručne komisije Društva:
 2. Komisija za školovanje kadrova
 3. Komisija za vodiče
 4. Komisija za planinarske puteve i označavanje istih
 5. Komisija za zaštitu planinske prirode
 6. Komisija za alpinizam
 7. Komisija za orjentaciju i natjecanja
 8. Organizacijske komisije Društva
 9. Komisija za gospodarstvo i marketing
 10. Komisija za promidžbu, izdavačku djelatnost i prigode
 11. Komisija za priznanja
 12. Komisija za pomladak
 13. Komisija za statutarnu, kadrovsku i normativnu djelatnost

Sustav i rad komisija utemeljen je odlukama Upravnog odbora Društva i treba biti sukladan Pravilnicima i Poslovniku za rad komisija Glavnog odbora Hrvatskog Planinarskog Saveza.

Radom komisija Društva rukovode pročelnici koje biraju među sobom članovi komisija uz suglasnost Upravnog odbora Društva.

 1. NADZORNI ODBOR

Članak 28.

     Nadzorni odbor čine predsjednik dva(2) člana te tri(3) zamjenika koje je izabrala Skupština Društva. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri(4) godine. Član Nadzornog odbora istovremeno ne može biti član Upravnog odbora. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova.

Nadzorni odbor nadzire materijalno-financijsko i ostalo poslovanje Društva, a izvješća o radu podnosi Skupštini. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo sudjelovati na sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

Utvrdi li Nadzorni odbor nepravilnosti u radu Društva, izvijestit će o tome Upravni odbor i one čiji je rad nadzirao te pozvati Upravni odbor da u određenom roku otklone uočene nepravilnosti. Ukoliko Upravni odbor ne otkloni nepravilnosti u ostavljenom roku, Nadzorni odbor zatražit će sazivanje Skupštine, te Skupštini podnijeti izvješće o utvrđenim nepravilnostima.

 1. SUD ČASTI

Članak 29.

      Sud časti sastoji se od predsjednika dva (2) člana

S mandatom od četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Sud časti rješava, provodi postupke i donosi odluke o nestatutarnom ponašanju i narušavanju kodeksa planinarske etike i ugleda Društva. Odluke donosi natpolovičnom većinom glasova svojih članova.

Nakon provedenog postupka i ovisno o utvrđenim činjenicama Sud časti izriče slijedeće stegovne mjere:

 • za lake prekršaje : opomena ili ukor
 • za teže prekršaje: zabranu sudjelovanja u planinarskim akcijama u vremenu od jedne(1) godine
 • za najteža djela: privremeno ili trajno isključenje iz Društva.

Sud časti svoje odluke donosi u pisanom obliku i o njima izvještava Skupštinu i Upravni odbor.

5.PREDSJEDNIK

Članak 30.

    Predsjednik Društva:

 • zastupa Društvo,
 • skrbi se o radu Društva i njegovih tijela te o zakonitosti rada Društva,
 • vodi poslove Društva sukladno odlukama skupštine,
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge,
 • vodi posebnu skrb o imovini Društva i naredbodavatelj je za izvršenje financijskog plana Društva,
 • provodi odluke i zaključke Skupštine,
 • saziva i vodi sjednice Skupštine,
 • saziva i vodi sjednice Upravnog odbora i
 • obavlja i druge poslove u interesu Društva.

Predsjednika Društva bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od četiri (4) godine.

U slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik. Dopredsjednika bira Skupština većinom glasova nazočnih članova, a mandat mu traje četiri(4) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Predsjednik i dopredsjednik mogu biti razriješeni dužnosti prije kraja mandata, i

-na svoj zahtjev,

– ako ne postupaju u skladu s ovim Statutom ili drugim pozitivnim propisima,

– ako ne izvršavaju odluke Skupštine ili postupaju protivno tim odlukama,

– ako svojim nesavjesnim radom prouzroče štetu Društvu ili njegovu ugledu.

Odluku o razrješenju predsjednika i /ili dopredsjednika donosi Skupština većinom glasova nazočnih članova.

6.TAJNIK DRUŠTVA

Članak 31.

     Tajnik Društva organizator je rada i poslovanja Društva, a osobito:

 • skrbi o uvjetima rada i djelovanju,
 • obavlja popis članova i skrbi se o članskim zahtjevima i obvezama,
 • skrbi o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela Društva,
 • skrbi o pravodobnoj pripremi izvješća za Skupštinu,
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Upravnog odbora.

Tajnika bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od četiri(4) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to:

 • na svoj zahtjev,
 • ako ne izvršava zadatke koji su mu povjereni, ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu.

7.  BLAGAJNIK

Članak 32.

Blagajnik Društva:

 • prikuplja godišnju članarinu ,
 • vodi izmjene stanja dnevne blagajne,
 • priprema podatke Upravnom odboru za financijsko izvješće,
 • vodi evidenciju ulaznih računa i redoslijedu plaćanja računa,
 • vodi evidenciju bankovnih izvoda, plaćenih računa i stanju računa Društva,
 • u suradnji s predsjednikom i tajnikom odlučuje o materijalno-financijskim obvezama Društva.

Blagajnika bira Skupština većinom članova na mandat od četiri (4) godine,s mogućnošću ponovnog izbora.

Blagajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata,i to:

 • na svoj zahtjev,
 • ako ne izvršava zadaće koje su mu povjerene,
 • ako svojim postupcima nanese štetu Društvu ili njegovu ugledu.

Članak 33.

      Za pojedine složenije stručne, računovodstvene i /ili administrativne poslove Društvo, uz odobrenje Upravnog odbora, može angažirati vanjske suradnike ili pružatelje usluga(pojedince ili tvrtke).

 

8.LIKVIDATOR

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština Društva tj. predsjednik Društva izabran od Skupštine Društva u tom mandatu.

Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba  ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruge.

8.PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

Članak 34.

    Društvo prestaje djelovati:

 • odlukom Skupštine o prestanku njegova djelovanja,
 • u drugim slučajevima predviđenim zakonom-

9.IMOVINA DRUŠTVA

Članak 35.

     Imovinu Društva čine pokretne stvari, materijalne vrijednosti i prava, te novčana sredstva koja je Društvo steklo uplatom članarine, dobrovoljnim prilozima i darovima, financiranjem Programa i projekta Društva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz fondova i/ili iz inozemnih izvora, te novčana sredstva koje je Društvo steklo od nekretnina i pokretnih stvari Društva, kao i drugih imovinskih prava. Imovinu Društva čine pokretne stvari i prava bivšeg HPD“Dilj gora“, čiji je Društvo pravni naslijednik.

Društvo može raspolagati svojom imovinom samo radi ostvarivanja ciljeva i obavljanja djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 36.

     U slučaju prestanka postojanja Društva, imovina se na osnovu odluke Skupštine, a nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka imovinu preuzimaju pravni naslijednici Društva ili HPS ili drugo planinarsko društvo.

 

10.     PRIZNANJA

Članak 37.

      Za posebne uspjehe i postignute rezultate, te za doprinos razvitku planinarske organizacije, članovima Društva mogu sr dodjeliti ova priznanja:

 • Brončani znak HPS-a
 • Srebrni znak HPS-a
 • Zlatni znak HPS-a
 • Plaketa HPS-a
 • Povelja počasnog člana HPS-a
 • Diploma i zahvalnica P.D. „DILJ GORA“

11. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

      Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Društva. Tumačenje drugih akata Društva daje Upravni odbor ili Predsjednik Društva.

 

 

Članak 39.

       Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u Registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.

Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na jednak način i prema istom postupku koji je određen za njegovo donošenje, a istodobno uskladjen sa Statutom Hrvatskog Planinarskog Saveza i Zakonom o udrugama Republike Hrvatske.

 

 

U Slavonskom Brodu, 26.rujna 2015.

Predsjednik Planinarskog društva

„DILJ GORA“ Slavonski Brod

Marica Petričević